Сайтът isc.msd-bg.com
"Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие” 2015 - 2016, Юндола"
е закрит.

Премини обратно към:
http://oldweb.ltu.bg/conferences/uur/2014/index.html

уеб-администратор, 28.03.2016


The site isc.msd-bg.com
"International Scientific Conference “Management and Sustainable Development” 2015 - 2016, Yundola"
is closed.

Go back to:
http://oldweb.ltu.bg/conferences/uur/2014/index_en.html

web-administrator, 2016-03-28